ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ +2 ഡൈജസ്റ്റ്

ലേബര്‍ ഇന്‍ഡ്യ +2 ഡൈജസ്റ്റ്

More details

ഹ്യുമാനിറ്റീസ്

ക്ലാസ് - 12 (കേരള സിലബസ്)

മലയാളം മീഡിയം (4 ലക്കങ്ങള്‍)

വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ

600 (Printed Magazine)
400 (Online Magazine)

Note: The validity of the online magazine is one academic year of Kerala. All online magazines booked on earlier dates will be disabled by April 30th of every year.


Book Description